❇دستورالعمل بند (الف) تبصره ۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۰❇

شرکت های دانش بنیان و خلاق استان قزوین و واحدهای فناور و موسسات مستقر در پارک علم و فناوری قزوین متقاضی استفاده از تسهیلات با داشتن طرح توجیهی اقتصادی می توانند در سامانه siam.isti.ir با تکمیل فرم های مربوط و ارائه مستندات مورد نیاز، درخواست خود را ثبت نمایند.

باتوجه به زمان محدود تا ۶ آذر سایت مشخص شده را تکمیل نمائید.