در جلسه ای با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین و دکتر روانبخش یزدانی، مدیر عامل بانک صادرات استان، راه های همکاری دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دفتر ریاست برگزار شد، در خصوص پتانسیل ها و ظرفیت های دو طرف، مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد؛ در آینده ای نزدیک با امضای توافقنامه ای، همکاری های دو جانبه بین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و بانک صادرات استان در زمینه های مختلف گسترش پیدا کند.