همزمان با ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از کتابداران و محققین دانشگاه پیام نور مرکز قزوین تقدیر شد.

همزمان با ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار با حضور مسئول محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ، مدیران محترم حراست ، اداری و پشتیانی ، فرهنگی و روابط عمومی از همکاران کتابدار شاغل در کتابخانه ، پژوهشگران و محققین علمی و اداری دانشگاه به صورت نمادین تقدیر شد.

photo1298528946.jpg

photo1298530237.jpgphoto1298525027.jpg

photo1298531435.jpg

photo1298533616.jpgphoto1298537575.jpg