جلسه کمیته منتخب به جهت بررسی و ارزشیابی ارتقای مرتبه علمي اعضای هیات علمی با حضور دکتر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با حضور كليه اعضاء در دفتر ریاست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه، دکتر اصغر کشت کار در سخنانی ضمن تاکید بر رعایت کامل و دقیق آیین نامه ها، تسهیل و تسریع در روند ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه را خواستار شد.

گفتنی است، پرونده ارتقای دکتر سيدمحمدرضا خطیبی، از اعضای هیات علمی گروه شهرسازی این دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور همه اعضاء و هم چنین با حضور سه ذیفن از استادان برتر کشور برگزار و پس از ارزیابی های دقیق و با نظر مثبت همه اعضاي كميته منتخب، پرونده ايشان به كميسيون تخصصي و هيات مميزه سازمان مركزي ارسال شد.

یادآور می شود، در این جلسه، دکتر اصغر کشت کار به عنوان رییس کمیته منتخب، دکتر محمد دوسرانیان مقدم به عنوان دبیر کمیته منتخب، دکتر احمد فخاریان، دکتر محمد باقر منهاج، دکتر منوچهر طبیبیان به عنوان عضو کمیته منتخب و دکتر وحید خواجه وند به عنوان مدير اداره هيات علمي حضور داشتند.

گفتنی است، در اين جلسه، دکتر مصطفی بهزاد فر با مرتبه علمی استاد تمام از دانشگاه علم و صنعت، دکتر اسماعیل شیعه با مرتبه علمی استاد تمام از دانشگاه علم و صنعت و دکتر اسماعیل صالحی با مرتبه علمی دانشیار از دانشگاه تهران به عنوان اساتيد ذيفن به صورت مجازی حضور داشتند.