به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، آمارهای ثبت شده در خصوص بلایای طبیعی طی ۱۲۰ سال گذشته بیانگر این موضوع می باشد که بیشترین مرگ و میر حاصله در جوامع بشری مربوطه به زلزله می باشد که سهمی معادل ۵۸ درصد از تلفات جانی حادث شده از بلایای طبیعی را به خود اختصاص داده است.

بررسی آمار تلفات جانی بلایای طبیعی در ایران نشان می دهد که این درصد بسیار بیشتر از سطح جهانی بوده و متاسفانه ۹۲ درصد مرگ و میر حادث شده از بلایای طبیعی در کشور ایران به جهت بروز زلزله بوده است (این موضوع آسیب پذیر بودن مناطق مسکونی کشور را به خوبی نمایان می سازد) که در مجموع بیش از ۱۵۴ هزار مرگ و میر در کشور ایران را شامل می شود. بروز زلزله تنها با مرگ و میر در یک جامعه به پایان نمی رسد بلکه موضوعاتی از قبیل افراد تحت تاثیر از این بلای طبیعی که سطح زیادی از جامعه را تشکیل می دهند و همچنین خسارت های مالی وارده به زیرساختهای کشور، منازل مسکونی و صنعتی و … از عوارض وقوع زلزله در یک جامعه می باشد که کشور ایران به تنهایی بیش از ۷ میلیارد دلار از بروز رلزله خسارت دیده است.

آسیب پذیر بودن مناطق مسکونی کشور نیاز به مکانیابی و ایجاد مناطقی برای اسکان اضطراری و موقت ایمن را برای افرادی که تحت تاثیر زلزله قرار می گیرند بیش از پیش نمایان می سازد . بر این اساس شناسایی نواحی ایمن می تواند نقش بسزایی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حوزه ی شهری داشته باشد که این خود بیانگر ضرورت مدلسازی مکان یابی مکانهای اسکان اضطراری است.

اسـتان قـزوین باتوجـه بـه قرارگیـری در موقعیـت خـاص جغرافیایی وزمین شناسی و وجود گسـلهـای توانمنـد لـرزه زا و پیشینه لرزه خیزی فعال درسالهای گذشته و وقوع زمین لرزه هـای مخرب در سالهای اخیـر و همچنـین وجـود بیشـترین مراکـز صنعتی از اهمیت بالایی برای انجام فعالیت های پیش گیرانه در برخورد با زلزله را دارد. گسلهـای فعـال از قبیل گسل آبیک، آوج، حسن آباد و آبـدره و همچنـین وقـوع زلزله های مخرب بسیار گواه بر اهمیت لرزه ای این استان و نیاز به برنامه ریزی جامع برای مراحل مختلف بحران هستند.

اهمیت اجرای پروژه های پیشگیرانه از قبیل مکان یابی مناطق اسکان موقت و اضطراری موضوعی است که از دید مسئولین اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین دور نمانده و در این راستا اقدام به اجرای پروژه پژوهشی با موسسه علم و دانش ماه مهر به عنوای یکی از موسسات دانش بنیان مستقر در پارک مستقر در پارک علم و فن آوری قزوین را به طرفیت سازمان بسیج سازندگی نموده است. پروژه مذکور بر روی شهرهای مراکز شهرستانهای استان قزوین شامل آبیک، البرز، تاکستان، بوئین زهرا و آوج تمرکز دارد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فعالیت های موسسه علم و دانش ماه و مهر (دانش بنیان) از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین در زمینه های آموزش و پژوهش و با تمرکز برمتدولوژی مدیریتی و تصمیم گیری P&S می باشد که توسط این موسسه ابداع و طراحی گردیده است. انجام پروژه اسکان اضطراری و موقت نیز با بهره گیری از متدولوژی P&S در حال اجرا می باشد. این پژوهش سعی بر آن دارد که با بررسی منابع در ارتباط با مدیریت بحران، اسکان موقت و اضطراری و همچنین پروژه های صورت گرفته در شهرهای لرزه خیز جهان بتواند عوامل تاثیر گذار و شاخص های مکانیابی بهینه پناهگاه ها و اسکان اضطراری در جهت کاهش ریسک و آسیب را شناسایی کرده و سپس با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصین و وزن دهی این شاخص ها توسط روش های تصمیم گیری چند متغیره  P&S، در ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مکانیابی مناسب برای اسکان اضطراری و موقت شهرهای آبیک، الوند، آوج، تاکستان و بوئین زهرا انجام دهد.

متدولوژی و نرم افزار P&S که توسط موسسه علم و دانش ماه و مهر ابداع و طراحی گردیده است و هیچ گونه نسخه خارجی و داخلی را ندارد، کاربرد گسترده ای در تصمیم گیری، برنامه ریزی، ارزیابی تدوین استراتژی و … در زمینه های مختلف از قبیل کشاورزی، محیط زیست، گردشگری، نفت، پزشکی، اقتصاد، منابع آب و … را دارد.

در ذیل به تعدادی از پروژه های پژوهشی، اجرایی و آموزشی انجام یافته با متدولوژی P&S اشاره می شود.

  • توزیع تملک دارائی های سرمایه ای استان قزوین
  • انجام پروژه های توسعه گردشگری
  • نهادینه نمودن سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران
  • اجرای پایان نامه های دانشجویی در زمینه های مختلف از قبیل (گردشگری، مدیریت پسماند، بازاریابی، خدمات پس از فروش و …)‌
  • آموزش مدیران عضو مدیریت بحران استان قزوین در زمینه تصمیم گیری به روش P&S در مراحل مختلف بلایای طبیعی
  • استفاده از P&S در سامانه های اطلاعات جفرافیایی (سمینار آموزشی، دانشگاه تبریز)
  • تصمیم گیری در شرایط پیچیده با استفاده از روش P&S برای کارشناسان و شرکت های فن آور و دانش بنیان پارک های علم و فن آوری زنجان و قزوین.
  • آموزش مدیران و کارکنان دولتی استفاده قزوین در خصوص استفاده از P&S در تصمیم گیریها
  • آموزش مدیران و کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خصوص استفاده از P&S در تصمیم گیریها و…