به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، به منظور بررسی و تعیین راهکارهای تدوین و تکمیل برنامه راهبردی پارک علم و فناوری قزوین از سال ۱۴۰۰تا ۱۴۰۵، جلسه ای صبح چهارشنبه ۳ آذرماه با حضور بهنام طالبی سرپرست دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصطفی مافی رئیس، مهدی نصراللهی معاون پشتیبانی و قائم مقام رئیس و دکتر امیر یوسفلی مشاور برنامه راهبردی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.