​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین

چهارمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان قزوین با حضور اعضای شورا فرهنگی،جلسه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر بدلیل تصمیم گیری در خصوص موارد مهمی که در دستور جلسه آورده شده بود به درازا کشید. 

شورای فرهنگی 8-9-1400.jpg