دومین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی رویداد زنجیره ارزشی انگور صبح شنبه در محل پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، پس از برگزاری جلسه اول  برنامه ریزی رویداد زنجیره ارزشی انگورو با توجه به مطالعه و تحقیقات صورت گرفته در مورد وضعیت انگور و کشمش در استان قزوین و در ایران، تعدادی از محورهای اصلی نیازهای فناورانه حوزه انگور و کشمش شناسایی گردد.

در جلسه دوم هماهنگی رویداد زنجیره ارزشی انگور جهت شناخت بهتر چالش های این حوزه و برنامه ریزی بهتر جهت برگزاری این رویداد، تجارت کشمش و چالش های آن با حضور شهرام یار رئیس انجمن انگور اتاق بازرکانی استان قزوین ، عسگری عامل توسعه خوشه انگور، کشاورز مشاور پارک علم و فناوری قزوین و تیم هلپیرا  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محور ها و نیازهای فناورانه رویداد به روز رسانی گردید.