جلسه کمیته منتخب برای بررسی و ارزشیابی ارتقای مرتبه علمی، پایه تشویقی و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با حضور دکتر اصغر کشت کار، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و با حضور کلیه اعضاء در دفتر ریاست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه، دکتر اصغر کشت کار در سخنانی ضمن تاکید بر رعایت کامل و دقیق آیین نامه ها، تسهیل و تسریع در روند ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه و تاکید ویژه بر پیگیری تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی را خواستار شد.

گفتنی است، پرونده ارتقای دکتر بهروز معصومی، از اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر این دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور همه اعضاء و هم چنین با حضور سه ذیفن (متخصص) از استادان برتر کشور برگزار و پس از ارزیابی های دقیق و با نظر مثبت همه اعضای کمیته منتخب، پرونده ایشان به کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه سازمان مرکزی ارسال شد.

یادآور می شود، در این جلسه، دکتر اصغر کشت کار به عنوان رییس کمیته منتخب، دکتر محمد دوسرانیان مقدم به عنوان دبیر کمیته منتخب، دکتر احمد فخاریان، دکتر محمد باقر منهاج و دکتر منوچهر طبیبیان به عنوان عضو کمیته منتخب و استادان دکتر علی موقر رحیم آبادی (استاد دانشگاه شریف)، دکتر احمد خادم زاده (استاد بازنشسته موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری) و دکتر محمدرضا کیوان پور (استاد دانشگاه الزهرا) به عنوان ذیفن (متخصص) به صورت مجازی و بر خط حضور داشتند.

شایان ذکر است، در همین جلسه با پایه تشویقی دکتر علیرضا علی نژاد، دکتر حمید قدیری، دکتر محمدرضا خطیبی، دکتر وحید بیگدلی راد، دکتر بهروز افشار نجفی و دکتر احمد فخاریان از اعضای هیات علمی محترم دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موافقت و پرونده ایشان به هیات ممیزه سازمان مرکزی ارسال شد.

خاطرنشان می شود، در ادامه این جلسه، با تبدیل وضعیت استخدامی دکتر پانته آ پهلوانی، دکتر بختیار غایبی، دکتر مریم ارمغان، دکتر سید اصغر خیاطیان، دکتر مریم خستو، دکتر محسن یاری فر، دکتر مریم امیری، دکتر مجتبی جعفری، دکتر معصومه دانش شکیب، دکتر سید حبیب الله رحمتی، دکتر هما جعفر پور، دکتر قاسم عباسی، دکتر سعید رضا حاجیان، دکتر احمد شکوه فر، دکتر علی اکبر حسینجانی، دکتر علی اکبر پاشا زانوسی، دکتر محمد مهدی گیلانیان صادقی، دکتر یونس محمدی، دکتر پروین صفری، دکتر محمد مهدی خیری خواه، دکتر وحید بیگدلی راد، دکتر المیرا مشایخی، دکتر سهیلا خویشتن دار از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موافقت و پرونده ایشان برای تایید نهایی به امور هیات علمی سازمان مرکزی ارسال شد.