در این فرآیند، صلاحیت علمی ۷۵ متقاضی جدید تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین توسط ۲۶ کارگروه تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

فرآیند مصاحبه و بررسی صلاحیت علمی و توانایی تدریس متقاضیانی تدریس فراخوان مهرماه سال ۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی، پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، این فرآیند که از روز شنبه ۱۳ آذرماه آغاز شده بود، پس از دو هفته مصاحبه و بررسی مستندات علمی و تجربی متقاضیان تدریس در دانشگاه توسط کارگروه‌های علمی روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه خاتمه یافت. در این فرآیند، صلاحیت علمی ۷۵ متقاضی جدید تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین توسط ۲۶ کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه مادر استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت محدودیت‌هایی بهداشتی، امکان شرکت اعضای کارگروه‌های تخصصی در جلسات مصاحبه از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شده بود.