شرکت پرداد کامه صنعت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، عنوان رتبه اول در طرح پژوهشی وزارت نیرو را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، بنا به ارزیابی شرکت نیروی برق حرارتی در سال ۱۴۰۰ پروژه ” طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری(بالانسینگ) فلوی ساخت گاز و مایع در نازل های توربین های مدل GEF9 شرکت پرداد کامه صنعت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین به عنوان رتبه اول پژوهشی انتخاب گردید.