کارگاه آموزشی با عنوان” زبان بدن و چهره شناسی” ویژه استادان، کارکنان و دانشجویان در مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، این کارگاه با هدف تقویت ارتباطات و با تدریس دکتر ایمان خاکی، استاد دانشگاه و از اعضای بنیاد ملی نخبگان در مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

گفتنی است، اسرار زبان بدنِ زنان و مردان، چهره شناسی و شخصیت شناسی، زبان بدن و ارتباط آن با NLP، دروغ سنجی و و خواندن نشانه های دروغ گویی از مهم ترین موضوعات ارائه شده در این کارگاه یک روزه بود.