معرفی واحدهای فناور در این فاز و فازهای آتی بر اساس زمان ارسال درخواست(تکمیل مستندات) و کامل بودن مستندات ارسالی و تسهیلات مورد اشاره ۴ درصد با خواب یک ساله و پرداخت آن پس از تایید معاونت علمی حداقل در دو فاز از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.