در این طرح که برای شرکتها منتخب پارک برگزار می شود، هر شرکت در جلسه ای یکساعته توسط چهار ارزیاب در محورهای دانش بنیانی، تامین مالی، استاندارد سازی و برنامه بازاریابی مورد پایش قرار میگیرند.

در انتهای طرح، کارنامه ی اختصاصی به هر شرکت ارائه میگردد.

همچنین نتایج ارزیابی های تجمیعی تمام شرکت ها مورد تحلیل قرار گرفته و مبنای برنامه ریزی خدماتی که در آینده قرار است به شرکتها ارائه گردد، خواهد بود.