جلسه كميسيون ماده يك جهت ارتقاي اعضاي هيأت علمي استان در روز يكشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه، دکتر اسماعیل زینالی در سخنانی بر رعایت کامل و دقیق آیین نامه ارتقاء، تسهیل و تسريع در بررسي و ارسال پرونده هاي ارتقای مرتبه علمي اعضای محترم هیات علمی تاکید نمودند.

در  این جلسه ۴ پرونده از اعضای هیأت علمی واحد قزوین و یک پرونده از اعضای هیأت علمی واحد بویین زهرا مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

همچنین در جلسه کمیته منتخب روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ یک مورد پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری بررسی، و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و پرونده مربوطه به كميسيون تخصصي و هيأت مميزه سازمان مركزي ارسال شد.