به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، دکتر علی فتح طاهری یک اصله نهال میوه در فضای سبز دانشگاه غرس کرد.

دکتر علی فتح طاهری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، یک اصله نهال میوه در فضای سبز دانشگاه غرس کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، این اقدام با هدف فرهنگ سازی و تاکید بر ضرورت حفظ پوشش گیاهی و منابع طبیعی با همراهی جمعی از همکاران دانشگاه صورت گرفت.