دکتر اصغر زیدی، رئیس دانشگاه جی سی لاهور پاکستان طی نامه ای به دکتر سید علی قاسم زاده سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ضمن تشکر از همکاری ها و حمایت های صورت گرفته در برگزاری جلسه دفاع رساله مشترک دو دانشگاه، بر تقویت و استحکام روابط علمی، فرهنگی و پژوهشی دو دانشگاه تاکید کرد.

گفتنی است؛ اولین جلسه دفاع مشترک رساله دکترای دو نفر از دانشجویان پاکستانی در رشته زبان و ادبیات فارسی با حضور دکتر اقبال شاهد از اساتید دانشگاه جی سی لاهور پاکستان، بهمن ماه سال گذشته در دانشگاه برگزار شد.