​ارائه کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال الزامی می باشد . لطفا در اسرع وقت برای دریافت کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی مراجعه فرمائید.