💫برگزاری آزمون جذب نیروی کار وتأمین، متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین 

🗒️سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین