?برگزاری آزمون جذب نیروی کار وتأمین، متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین 

?️سه شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

?روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین