​مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، راهنمای استفاده از سامانه آزمون این مرکز در دوره تابستان جاری برای آزمون دروس خودخوان را اعلام کرد.

کلیه دانشجویان جهت آگاهی از چگونگی استفاده از این سامانه به فایل پیوست این خبر مراجعه کنند.