به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، تیم ملی دانشجویان اواخر شهریورماه در مسابقات دانشجویان جهان در لهستان شرکت خواهد کرد.

پس از برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور، تست انتخابی تیم ملی در ماده کایاک مردان انجام شد.

٣ قایقران تارخ طالبی از دانشگاه شهید بهشتی، ابوالفضل درجزی از دانشگاه آزاد واحد یادگار امام و سپهر ساعتچی از دانشگاه آزاد اسلامی در این تست در مسافت ١٠٠٠، ۵٠٠ و ٢٠٠ متر تست دادند.

در مسافت ١٠٠٠ متر سپهر ساعتچی زمان ۴:١٠.٠٨ دقیقه، ابوالفضل درجزی زمان ۴:١٣.٩٣ دقیقه و تارخ طالبی زمان ۴:٣٠.٧۵ دقیقه را ثبت کردند.

در مسافت ۵٠٠ متر سپهر ساعتچی زمان ١:۴٧.٩۴ دقیقه، ابوالفضل درجزی زمان ١:۵۵.٠٧ دقیقه و تارخ طالبی زمان ٢:٠١.۴٨ دقیقه را ثبت کردند.

در مسافت ٢٠٠ متر نیز سپهر ساعتچی زمان ٣۶.٧٣ ثانیه، ابوالفضل درجزی زمان ۴٠.١٣ ثانیه و تارخ طالبی زمان ۴٠.٧٩ ثانیه را ثبت کرد.