ضمن تبریک به پذیرفته شدگان در مقطع دکتری تخصصی سال۱۴۰۱ به اطلاع می رساند:

در روزهای یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ و دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷با مراجعه به سامانه آموزشیار http://edu.iau.ac.ir نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام نموده و تاریخ  احراز هویت و تحویل مدارک به دانشگاه متعاقبا از طریق وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اعلام خواهد شد.

http://qazvin.iau.ir

نکته ۱ پذیرفته شدگان محترم لطفا جهت آشنایی با نحوه ورود اطلاعات در سامانه آموزشیار به لینک راهنمای پذیرش غیرحضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند:

http://edu.iau.ac.ir/IAU_EDU_USG_AplReception.pdf?v=1:لینک راهنمای پذیرش

نکته۲ به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان که اصل مدرک کارشناسی ارشد آنها آماده نشده است و از پایان نامه خود دفاع نموده اند، می توانند  تصویر صورتجلسه دفاع یا نامه مبنی بر فارغ التحصیلی همراه با فرم تعهد به دانشگاه را ارائه نمایند.

 

 

اداره کل آموزش دانشگاه