به همت انجمن علمی بهداشت عمومی و همکاری انجمن علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه مدیریت پسماند و تفکیک زباله در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

با همکاری انجمن علمی بهداشت عمومی و انجمن علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه مدیریت پسماند و تفکیک زباله ویژه کارکنان اداره خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شرکت ۳۳ نفر و تدریس جناب آقای دکتر بابایی و سرکار خانم دکتر حجی زاده در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ واقع در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی در ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ برگزار گردید.

کارگاه  مدیریت پسماند و تفکیک زباله در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد