مدرسه تابستانه مامایی در تاریخ های ۲۲ تا ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱به مدت ۶ ساعت با حضور و تدریس چندی از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. موضوعاتی که برای کارگاه ها انتخاب شد ، همواره از موضوعات چالش برانگیز و پرکاربرد بوده است .

در برگزاری این مدرسه اعضای خوب انجمن علمی مامایی همت گماردند و پر واضح است فراگیری دانش همچنان در تابستان نیز ادامه دارد .

هدف از طرح ریزی این مدرسه با توجه به آیین نامه انجمن های علمی ، تعمیق دانش و بینش دانشجویان و توسعه و ترویج فعالیت های علمی با استفاده حداکثری از فضای مجازی بود و به صورت رایگان به عموم دانشجویان ارائه شد .

کارگاه غربالگری سرطان های سرویکس اولین کارگاه این مدرسه بود و در تاریخ ۲۲ مرداد با تدریس خانم دکتر نسیم بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه کارشناسی و ارشد مشاوره در مامایی و دکترای سلامت باروری با ۵۰ شرکت کننده تشکیل شد .

ایشان در ابتدای جلسه به یاداوری تعاریف اناتومی و نئوپلازی سرویکس پرداختند و در ادامه مفاهیم سیتولوژی سرویکس ، ویروس پاپیلوما انسانی ، تدابیر و روش های درمانی و سایر مباحث مرتبط تدریس شد . همچنین در انتهای جلسه به ابهامات و اشکالات دانشجویان پاسخ داده شد .