اعطای رتبه علمی نشریه Journal Of Optimization In Industrial Engineering از کمیسیون تایید اعتبار نشریات علمی کشور را حضور ریاست محترم دانشگاه و جامعه دانشگاهی بویژه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه های علمی دانشگاه ؛ تبریک عرض می نماییم . *روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین*

اعطای رتبه علمی نشریه   Journal Of Optimization In Industrial Engineering  از کمیسیون تایید اعتبار نشریات علمی کشور  را حضور  ریاست محترم دانشگاه و جامعه دانشگاهی بویژه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه های  علمی دانشگاه ؛ تبریک عرض می نماییم .     *روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین