قابل توجه متقاضیان تحصیل در دوره دکتری امارات:

انشگاه پیام نور برای دستیابی به اهداف آموزش عالی، گسترش مرزهای دانش ، توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای سطح علمی – فرهنگی داوطلبان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، برابر مجوزهای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،  از بین ایرانیان  و غیر ایرانیان مسلط به زبان فارسی از طریق سوابق تحصیلی و بررسی سوابق علمی ، پژوهشی ، فرهنگی و مصاحبه علمی در قالب رشته های مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور در کشور امارات برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجو می پذیرد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات و جزئیات نحوه پذیرش به فایل اطلاعیه پیوست مراجعه کنند.

جزئیات نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور – مرکز امور بین الملل شعبه امارات (نوبت دهم) در فایل اطلاعیه پیوست موجود است.​