🔶برگزاری جلسه آمایش رشته ها در مراکز و واحدهای استان قزوین باحضور جناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین،آقای دکتر علیایی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی،رؤسای محترم مراکز و واحدهای تابعه ومدیران محترم ستادی که درسالن جلسات دانشگاه تشکیل شد.

🗓️دوشنبه۲۱ شهریور۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین