به همت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه عمومی نشریات، چهارشنبه ۲۳ شهریور در کتابخانه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می گردد.