سخنی را کـه از ارزش تـو  می کاهد، بر زبان جاری مکن. (جلاء العیون،ج۲،ص۲۰۵)

دلت را از هـر گونه خیانت و نیرنگ پاک کن که خصوصیات شیعه است.(بحارالانوار،ج۶۵،ص۱۵۶)

ناموس و آبروی دیگران را محافظت کـن کـه بـهتریـن مال و ثـروت اسـت. (بلاغه الحسین،ص۲۲۷)

با دیگران خوش رو باش که عبادت است. (تاریخ یعقوبی،ج۲،ص۲۶۴)

گفتارت را با عملت یکی کن کـه از خصـوصیات بـزرگوار است.(مستدرک الوسائل،ج۷،ص۱۹۳)

گرفتاری دیگران را برطرف کن تا خداوند گرفتاری های دنیا و آخرتت را بـرطرف کند. (بحارالانوار،ج۷۵،ص۱۲۲)