به اهتمام مدیریت تعالی فرهنگی؛ نخستین جلسه کارگاه تخصصی نشریات در سال ۱۴۰۱ در کتابخانه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با توجه به ضرورت آشنایی دانشجویان فعال در حوزه نشریات دانشجویی، کانون ها و انجمن های علمی با مباحث تخصصی از جمله ویراستاری و صفحه آرایی، نخستین جلسه کارگاه تخصصی نشریات در سال ۱۴۰۱، چهارشنبه ۲۳ شهریور در کتابخانه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور ۱۶ نفر به صورت حضوری و ۸ نفر به صورت مجازی برگزار گردید؛ مبحث اصول ویراستاری توسط انسیه بخارایی از ویراستاران حوزه مطبوعات استان و صفحه آرایی توسط حمید جاوید مهر از اساتید این حوزه تدریس شد.

نخستین جلسه کارگاه تخصصی نشریات در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

در ادامه آخرین شماره نشریه تهیه شده توسط دانشجویان پرستاری از لحاظ چارچوب کلی، نحوه چینش مطالب، صفحه آرایی و … مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است؛ کارگاه آموزشی فوق با مشارکت فعال و استقبال دانشجویان همراه بود.

نخستین جلسه کارگاه تخصصی نشریات در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد