به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ؛ روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، دومین جلسه هماهنگی و اجرایی طرح پویش دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با حضور اعضا در محل جلسات اتاق شورای واحد قزوین برگزار گردید و اعضای جلسه پیرامون روند اجرایی طرح پویش در راستای همکاری بیشتر دانشگاه و بخش صنعت ، تبادل نظر نمودند .

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ؛  روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱،  دومین جلسه هماهنگی  و اجرایی طرح پویش  دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با حضور دکتر  علی شاه حسینی ، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی استان ؛ دکتر رضا شعبان نژاد ؛ رئیس دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، دکتر عباس ارباب؛ سرپرست دانشگاه آزاد واحد تاکستان  ، دکتر حسین مهر نو ؛ مدیر کل حوزه ریاست،دکتر اسماعیل مهدی زاده؛ معاونت آموزش ، دکتر جواد محرابی ؛ رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر بهروز معصومی؛رئیس دانشکده برق و کامپیوتر، ، دکتر جمال الدین سهیلی ؛ رئیس دانشکده عمران ، دکتر علی حسینی مهر ؛ معاونت علمی واحد تاکستان ، دکتر سعید کاظمی ؛ معاونت علمی واحد بوئین زهرا و سایر اعضا در محل جلسات اتاق شورای واحد قزوین برگزار گردید و اعضای جلسه پیرامون روند اجرایی طرح پویش  و بهره گیری از تجربیات واحد های  پایلوت و موفق کشور در فرآیند اجرای طرح پویش ، تبادل نظر نمودند و مقرر گردید کمیته تدوین فرایند اجرای طرح پویش متشکل از ۷ نفر از اعضای حقوقی جلسه شامل: مدیرکل و مدیر آموزش ، مدیر ارتباط با صنعت، مدیر فناوری اطلاعات و IT  ، مدیر روابط عمومی و معاونین علمی واحد های تاکستان و بوئین زهرا ، ضمن برگزاری جلسات کارشناسی ، راهکارهای اجرایی مناسب را در جلسات آتی ارائه نمایند .