به اهتمام انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار؛کارگاه آموزشی “تهیه و تدوینHSE Plan ” در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به اهتمام انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار؛ کارگاه آموزشی “تهیه و تدوینHSE Plan ” با حضور ۲۵ نفر ۱۹ و ۲۰ شهریور ساعت ۱۷ الی به صورت مجازی برگزار شد.

این کارگاه با حضور شرکت کنندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی قزوین ، علمی کاربردی خانه کارگر، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی صدوقی یزد و … رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، HSE و مهندسی برق به صورت مجازی در بستر ادوب کانکت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی سرفصل های آشنایی با انواع HSE-Plan و سازمان های درخواست کننده HSE-Planتشریح نقش HSE-Plan در پروژه ها و صنایع، تشریح مندرجات یک HSE-Plan استاندارد و نحوه جمع آوری اطلاعات و نگارش HSE-Planپایش مندرجات HSE-Plan و تهیه گزارش پیشرفت کار و چگونگی اخذ امتیاز حداکثری HSE در مناقصه های پیمانکاری تدریس شد.

شایان ذکر است برای تمامی شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه حضور در جلسه صادر گردید.