به اهتمام انجمن علمی پرستاری، مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با این انجمن برگزار شد.

به اهتمام انجمن علمی پرستاری، مراسم آشنایی دانشجویان جدید الورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با این انجمن چهارشنبه ۳۰ شهریور با استقبال دانشجویان برگزار شد.

دراین مراسم باپمفلت های تهیه شده توسط انجمن علمی پرستاری، دانشجویان با نحوه انجام فعالیت ها، اعضای انجمن و فعالیت هایی که انجمن علمی پرستاری در طول سال های گذشته انجام داده آشنا شدند؛ همچنین دررابطه با مسابقه علمی دانش مراقبت نیز پمفلت هایی توزیع و توضیحات تکمیلی به دانشجویان ارائه شد.

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد

مراسم آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین باانجمن علمی پرستاری برگزار شد