1. اصل مدرک دیپلم یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و یا اصل قبولی پایان تحصیلات نظام جدید ۳-۳-۶ به همراه تصویر آن ها

 تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر یا گواهی معتبر پایان دوره خود را ارائه کند باید متعهد گردد اصل مدرک را قبل از پایان نیمسال اول ورودی به دانشگاه تحویل دهد .

  1. یک سری کپی  از صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
  2. یک سری کپی (پشت و رو ) از کارت ملی به همراه اصل
  3. شش قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ (پشت نویسی شده ) که اخیرا تهیه و مشخصات پذیرفته شده در پشت آن ها نوشته شده باشد .
  4. تصویر مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید

تذکر :  افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند ( از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می باشند و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند ) مجاز به ثبت نام نمی باشند .

  1. کلیه پذیرفته شدگان لازم است با مراجعه به سامانه تاییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس emt.medu.ir و مشخص نمودن نظام آموزشی و انتخاب گزینه سوابق تحصیلی ،کد پیگیری و دریافت و آن را به واحد دانشگاهی محل پذیرش اعلام نمایند .
  2. تکمیل کلیه فرم های ثبت نام و فرم های مربوط به تعهدات و سایر فرماهایی که در سامانه  آموزشیار قرار گرفته است .