ضمن تبریک به پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته و کاردانی پیوسته وناپیوسته  سال۱۴۰۱ به اطلاع می رساند:

در روزدوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴لغایت۱۴۰۱/۰۷/۱۱با مراجعه به سامانه آموزشیار http://edu.iau.ac.ir نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام نموده و سپس از روزهای چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ و پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶و شنبه۱۴۰۱/۰۷/۹ و یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰جهت احراز هویت و تحویل مدارک طبق جدول ذیل به دانشگاه مراجعه فرمایید.

نکته :پذیرفته شدگان  محترم لطفا جهت آشنایی با نحوه ورود اطلاعات در سامانه آموزشیار به لینک راهنمای پذیرش غیرحضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند:

لینک پذیرش:

https://edu.iau.ac.ir/IAU_EDU_USG_AplReception_Edited.pdf?v=2

 

رشته

تاریخ مراجعه

ازساعت

تاساعت

آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان انگلیسی-پرستاری تکنولوژی اتاق عمل

۱۴۰۱/۰۷/۰۶

۸/۳۰

۱۲/۰۰

مهندسی شیمی-شیمی محض -مدیریت دولتی- مهندسی عمران- مهندسی مکانیک

۱۴۰۱/۰۷/۰۶

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

حسابداری-مدیریت بازرگانی

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۸/۳۰

۱۲/۰۰

مدیریت امور بانکی-مدیریت مالی

۱۴۰۱/۰۷/۰۷

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

اقتصاد آمار- امور بانکی-علوم و مهندسی آب-کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان- علومورزشی-کاردان فنی الکترونیک-کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودک

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۸/۳۰

۱۲/۰۰

کاردان فنی شبکه های کامپیوتری-مدیریت بیمه-مدیریت صنعتی-مدیریت کسب و کار- مشاوره- مرمت بناهای تاریخی-معماری-مهندسی شهرسازی-مهندسی نقشه برداری-نرم افزار کامپیوتر

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

حقوق- علوم و مهندسی صنایع غذایی-مهندسی صنایع- الکترونیک عمومی

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

۸/۳۰

۱۲/۰۰

مهندسی معماری- فتو گرافیک گرافیک تربیت بدنی– تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی– مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی-مهندسی فناوری عمران نقشه برداری- مهندسی فناوری مکانیک  ماشین افزار

۱۴۰۱/۰۷/۱۰

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

مهندسی پزشکی- مهندسی کامپیوتر- مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی- مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی مهندسی ساخت و تولید- مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی

۱۴۰۱/۰۷/۱۱

۸/۳۰

۱۲/۰۰

مهندسی برق- مهندسی حرفه ای کامپیوتر و نرم افزار- مهندسی حرفه ای معماری

۱۴۰۱/۰۷/۱۱

۱۳/۰۰

۱۵/۰۰

ثبت نام  با تاخیر

۱۲/۰۷/ ۱۴۰۱

تا

۱۲/۱۴/ ۱۴۰۱

۸/۳۰

۱۵/۰۰