محمدحسین شیرعلی، مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از بازنگری پُست‌های سازمانی هیأت علمی دانشگاه به منظور افزایش این پست ها خبر داد.

وی اظهار کرد: تشکیلات تفصیلی پُست های سازمانی هیات علمی دانشگاه در مرکز توسعه وزارت مورد بازنگری قرار گرفت و اطلاعات مربوط به آن ها توسط  واحد مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه برای افزایش تعداد پُست ها به آن مرکز ارسال شد.