به همت بسبج کارمندان و اساتید دانشگاه گروهی از کارکنان در حرکتی جهادی و با مشارکت آقایان مهندس محمد عباسی، محسن قدوسی فر، محمدرضا رجبی و دکتر رضا سعیدی در تاریخ های ۱۳ و ۱۵ مهر در در امری خداپسندانه اقدام به بازسازی و ساخت اتاق و دیوارچینی حیاط برای بازسازی یک باب منزل تخریب شده یک خانواده بی سرپرست نمودند.