جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین به همراه پیمان حیدریان سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه صبح امروز ۲۳ مهرماه از دانشگاه پیام نور تاکستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این بازدید که با حضور جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، میثم اکبرزاده رئیس دانشگاه پیام نور قزوین، طاهرخانی رئیس دانشگاه پیام نور تاکستان، حیدریان سرپرست معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری قزوین و اولیایی معاون دانشگاه پیام نور قزوین برگزار گردید، طرفین در خصوص راهکارهای توسعه همکاری فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ایجاد مراکز رشد و نوآوری، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای توسعه مراکز رشد در سایر واحدهای استانی این دانشگاه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه پیام نور واحد تاکستان و الوند در اولویت دستور اقدام قرار گرفت.