بازدید روسای محترم پارک علم وفناوری و دانشگاه پیام نور استان قزوین از دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین،جناب آقای دکتر اکبرزاده ریاست محترم دانشگاه استان قزوین ،آقای دکتر علیایی معاونت محترم آموزشی،آقای دکتر حاج سید جوادی مدیرمحترم مرکز رشد و توسعه  استان با همراهی آقای دکتر احمدی رییس محترم پارک علم فناوری استان،ضمن  دیداربا آقای دکتر طاهرخانی ریاست محترم مرکز تاکستان ازمحوطه وساختمان حکمت این  مرکزجهت ارزیابی واستقرارشعبه ای از مرکز رشدوتوسعه پارک علم وفناوری دردانشگاه پیام نورمرکز تاکستان بازدیدبعمل آوردند.

تاکستان2.jpg