هفتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر و لزوم اطلاع رسانی در دانشگاه و معرفی مراکز تحقیقاتی دارای مجوز میزبانی برنامه در سال ۱۳۹۹ و سامانهrcd.research.ac.ir  جهت استحضار و اطلاع رسانی مناسب به اعضای محترم هیأت علمی/ دانشجویان مستعد و علاقه مند اعلام  می‌گردد (شایان ذکر است کلیه آیین نامه‌های برنامه پزشک پژوهشگر و دستورالعمل‌های مربوطه در سایت (http://rcd.research.ac.ir)، موجود می‌باشد).