معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نورخبر داد:

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: نشریه انگلیسی زبان دانشگاه پیام نور از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ رتبه علمی کسب کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه دکتر محمد علی ابراهیمی افزود: این نشریه با عنوان Quran and Religious Enlightenment
به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور، در آبان ۱۴۰۱ موفق به اخذ رتبه علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه قرآن و روشنگری دینی شده است.
وی  نشانی تارنمای نشریه علمی یاد شده را  https://quran2020.journals.pnu.ac.ir/ ذکر کرد و از اعضای هیات علمی خواست در صورت تمایل مقالات خود را به این نشریه ارسال کنند​​​