انتصابات جدید در دانشگاه تهران

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، رئیس دانشگاه تهران، حسین خنیفر، را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور تحول آموزشی و جذب نخبگان و  جابر سلطانی، را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور عمرانی منصوب کرد.

حسین خنیفر استاد دانشگاه تهران، سوابقی همچون عضویت در پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران، عضویت در کمیته علمی سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت، عضویت در کمیته علمی کنفرانس، عضویت کمیته تخصصی تحول در علوم انسانی، مشاور رئیس مرکز برنامه ریزی دیوان محاسبات در امور پژوهشی، عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش، عضویت در کمیته علمی – دومین همایش بین المللی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، عضویت کمیته علمی کنفرانس مدارس کارآفرین، عضویت در هیات امنا دانشگاه فرهنگیان، عضویت در هیات امنا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ریاست گروه مطالعات علم و آموزش و پرورش، عضویت در کارگروه اجرای مفاد ماده واحده ۷۸۵ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و عضویت در مجمع جهانی صلح اسلامی را در کارنامه کاری خود دارد.

جابر سلطانی، دانشیار دانشگاه تهران نیز همکاری در مکان یابی و نظارت بر راه اندازی ایستگاه هواشناسی اتوماتیک دانشگاه زابل، عضویت در کمیته علمی و هیأت داوران مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، عضویت در کارگروه تجهیز و نگهداری آزمایشگاه‌ها، راه اندازی آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک، راه اندازی دبیرخانه مدیریت سبز، همکاری در برگزاری نمایشگاه اول مدیریت سبز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، همکاری در برگزاری نمایشگاه دوم مدیریت سبز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، عضویت در کمیته تخصیص منابع تحقق سومین برنامه راهبردی دانشگاه، نشست تخصصی کشاورزی و محیط زیست، نظارت بر طراحی و اجرای فازاول شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان، نظارت بر طراحی و اجرای استخر ۴۰هزار متر مکعبی به منظور ذخیره رواناب برای تامین آب فضای سبز پردیس ابوریحان، همکاری در برگزاری نمایشگاه سوم مدیریت سبز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، نظارت بر نقشه برداری پروفیل طولی مسیر رودخانه پردیس و محل احداث استخر ذخیره آب ۴۰۰۰۰مترمکعبی، نظارت بر اجرای فاز دوم شبکه آبرسانی سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز پردیس ابوریحان، مسئول راه اندازی آزمایشگاه پمپ و پمپاژ و نظارت بر طراحی و اجرای شبکه جمع آوری و سامانه تصفیه فاضلاب (تفکیک آب خاکستری و فاضلاب) ساختمان‌های مرکز همایش‌های دانشگاه تهران (فرح آباد ساری) را در کارنامه خود دارد.