طی مراسمی از از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت تجلیل و قدردانی شد.

غرفه های شایسته تقدیر:

انجمن علمی مهندسی معدن
انجمن علمی مهندسی برق
انجمن علمی مهندسی مکانیک
انجمن علمی مهندسی فیزیک
انجمن علمی مهندسی فیزیک مهندسی
انجمن علمی مرمت و احیای بناهای تاریخی
انجمن علمی ریاضی
انجمن علمی مهندسی ژنتیک گیاهی
انجمن علمی مترجمی زبان انگلیسی
انجمن علمی مترجمی زبان عرب

غرفه های برتر:
۱: غرفه انجمن زمین شناسی
۲: غرفه انجمن مهندسی آب
۳: غرفه انجمن حقوق

انجمن های شایسته تقدیر:
انجمن علمی تاریخ
انجمن علمی شیمی
انجمن علمی آمار
انجمن علمی مهندسی عمران

انجمن علمی های برتر جشنواره حرکت:

۱: بخش مستندسازی (انجمن علمی حقوق)
۲: بخش برگزاری رویداد های علمی ( انجمن علمی زمین شناسی)
۳: بخش گفتگو علمی و تخصصی (انجمن های علمی علوم سیاسی و جامعه شناسی)
۴:بخش ارتباطات و همکاری های علمی (انجمن علمی مهندسی آب)
۵:بخش فعالیت های آموزشی (انجمن های علمی شهرسازی و کامپیوتر)

انجمن علمی برتر:
انجمن علمی علوم سیاسی