اولین جلسه کمیته علمی هفته پژوهش استان به منظور  هماهنگی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه انتخاب پژوهشگران و فناوران استان برای تجلیل در هفته پژوهش سال۱۴۰۱  روز یکشنبه۲۲ آبانماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونان پژوهشی مراکز مهم آموزشی و پژوهشی استان و همچنین برخی از مدیران استانی تشکیل شد؛ بررسی مواردی همچون؛ تدوین چارچوب انتخاب آثار پژوهشگران در سال ۱۴۰۱بر اساس دستورالعمل اجرایی برگزاری مراسم هفته پژوهش، تدوین چارچوب انتخاب آثار فناوران در سال ۱۴۰۱بر اساس دستورالعمل اجرایی برگزاری مراسم هفته پژوهش، تدوین چارچوب انتخاب آثار پژوهشگران دستگاه­ های اجرایی و دستگاه اجرایی منتخب در سال ۱۴۰۱بر اساس دستورالعمل اجرایی برگزاری مراسم هفته پژوهش، تدوین چارچوب انتخاب دستگاه اجرایی برگزیده، تولید کننده صنعتی برگزیده، واحد تحقیق و توسعه برگزیده شرکت های صنعتی، کارآفرین برگزیده و غرفه برگزیده در سال ۱۴۰۱بر اساس دستورالعمل اجرایی برگزاری مراسم هفته پژوهش از دستورهای  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست در ابتدا دکتر قدیری، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دبیر جشنواره برگزیدگان استانی و سپس آقای شیوانیان، مدیر امور پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دبیر کمیته علمی هفته پژوهش به ارائه چارچوب ضوابط و سهمیه پژوهشگران و فناوران و واحدها و مراکز پرداختند و در ادامه معاونان پژوهشی دانشگاه­ های استان و نمایندگان دستگاه­ های اجرایی، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را در خصوص مراسم سال گذشته و برنامه های امسال ارائه نمودند و مقرر شد که این پیشنهادها در جلسه دوم شورای سیاستگذاری هفته پژوهش مطرح و در صورت تصویب به مرحله اجرا گذاشته شود.

همچنین در این نشست پیشنهاد گردید که از رسانه برگزیده در حوزه پژوهش استان که توسط اداره کل روابط عمومی استانداری شناسایی و معرفی می شوند و همچنین از پژوهشگران و فناوران حوزه خدمات نیز تجلیل شود، همچنین پیشنهاد شد سهمیه کارشناسان دستگاه ­های اجرایی به دو قسمت(کارشناسان دستگاه­ های اجرایی و کارشناسان دانشگاه­ ها )تقسیم شود.