در چهارمین هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کتاب «بهره وری آب سبز و روش های بهبود آن در کشاورزی» نوشته دکتر هادی رمضانی اعتدالی، عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب و همکاران، که در انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است، به عنوان اثر شایسته تقدیر، برگزیده شد و مؤلف آن مورد تجلیل قرار گرفت.