طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده، دکتر علی شجاعی فرد به عنوان مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور به مدت دو سال منصوب شد.