خواهران : سالن امینی و استخرخواهران مراجعه و با داخلی ۴۰۶۱و۴۱۰۳

برادران : مجموعه یادگار امام (ره) سالن های برادران مراجعه و با داخلی ۴۰۶۰و۴۰۹۴و۴۰۹۵و۴۰۹۹و ۴۱۰۲ تماس حاصل نمایید.

 

 

   اداره کل تربیت بدنی دانشگاه – امور فوق برنامه