🔶 محورهای محتوایی

👇👇👇👇
🔰بستر پویش: توییتر و اینستاگرام

⏰زمان عمومی آغاز پویش: پنجشنبه۱۶ مرداد ساعت۱۰ صبح

🕰زمان پایان پویش: شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۸

🟢یاعلی مدد