با حضور دکتر پیمان نامدار رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلسه کمیته دانشگاهی انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با موازین شرع، چهارشنبه ۱۹ شهریور در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جلسه کمیته دانشگاهی انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با موازین شرع همچنین با حضور حجت الاسلام حیدری، سرپرست دفترنهادنمایندگی مقام معظم رهبری، دکتر محمد رضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی،  دکتر محمدرضا خردمند، رئیس نظام پزشکی استان، دکتر نوید محمدی، معاون آموزشی، دکترخوانساری جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر امیرمحمد کاظمیفر، معاون درمان، دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دکتر رحمانی، سرپرست بهداشتی، دکتر امام جمعه، معاون تحقیقات و فناوری، سید مهدی سید صادقی، مدیر امور فرهنگی و اکبرناقلی، سرپرست دفتر حقوقی چهارشنبه ۱۹ شهریور در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنکی دانشجویی به ارائه توضیحاتی در مورد آیین نامه های انطباق با موزاین شرع و اجرای این آیین نامه در دانشگاه پرداخته و در ادامه ارائه روسای کمیسیون های توسعه و مدیریت منابع، درمان و آموزش گزارش هایی در خصوص تشکیل این کمیسیون های در سال ۹۸ و ۹۹ ارائه دادند.

در پایان اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای حداکثری قانون انطباق با موزاین شرع در دانشگاه علوم پزشکی قزوین و واحدهای تابعه به بحث و تبادل نظر پرداختند.